/ /
Όνομα Αρχείου    
Επιλογή Αρχείου
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update
Στοιχεία Χρήστη για εγγραφή Ε.Ο.Π.Ε.

Για Τακτικό Μέλος:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Τίτλος ειδικότητας Παθολόγου - Ογκολόγου
3. Δύο συστατικές επιστολές των ως άνω Τακτικών Μελών
Για Δόκιμο Μέλος:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού στο οποίο να αναφέρεται ότι ασκείται ως ειδικευόμενος στην Παθολογική-Ογκολογία ή αντίγραφο απόφασης διορισμού για άσκηση στην Παθολογία, από την οποία θα προκύπτει ότι θα συνεχίσει την ειδίκευση στην Παθολογική Ογκολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση για γνωστοποίηση στην ΕΟΠΕ τυχόν αλλαγή ειδικότητας.
Όνομα Αρχείου    
Επιλογή Αρχείου
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update
Στοιχεία Χρήστη για εγγραφή ΟΝΕΟ