Τίτλος
Αιματολογικές Κακοήθειες, Γηριατρική Ογκολογία, Υποστηρικτική Αγωγή
Αριθμός Σεμιναρίου
8ο
Κύκλος Σπουδών
2009-2011
Ημ/νία Έναρξης
18/11/2011
Ημ/νία Λήξης
19/11/2011
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών