Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 574/21.02.2018 (έγκριση θετικής λίστας φαρμάκων).