Καθώς η ΕΟΠΕ βρίσκεται σε διαδικασία κανονιστικής συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών), παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Υποτροφιών Εξωτερικού και Ερευνητικών Προγραμμάτων με την προσθήκη των σχετικών άρθρων.