Μεταξύ των στόχων της ΕΟΠΕ είναι η σύνταξη και δημοσιοποίηση κατευθυντήριων οδηγιών για τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τα βέλτιστα πρότυπα της φροντίδας του καρκίνου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο οδηγός αυτός αφορά στα λεγόμενα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα της ΕΟΠΕ και ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από ειδική Επιτροπή με μέλη εντεταλμένα για κάθε τύπο καρκίνου. Έχει αποδειχθεί ότι αυτός ο οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής πρακτικής των Παθολόγων Ογκολόγων, ενώ έχει εγκριθεί και έχει αναγνωριστεί από τους θεσμικούς φορείς και από άλλες δομές Υγείας στη χώρα μας.


Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η 9η Έκδοση του πονήματος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας με τίτλο: «Θεραπευτικά Πρωτόκολλα ΕΟΠΕ - 9η Έκδοση», η οποία αποτελεί την επικαιροποίηση του αντίστοιχου έργου που υποβλήθηκε και υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από το ΚΕ.Σ.Υ. το 2011 (απόφ. 2, 229ης Ολομ./28-03-2011). Το πόνημα αυτό θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να συμβαδίζει με τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο της Ογκολογίας.

Σας ενημερώνουμε ότι, η 9η αυτή Έκδοση, εκτός των Μελών της ΕΟΠΕ, υποβάλλεται και στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και σε συνεργαζόμενους φορείς. Παράλληλα, προετοιμάζεται ειδική εφαρμογή για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές.